گردهم‌آیی

همانطور که از نام گردهمایی پیداست، این روش برای دور هم جمع شدن گروهی به منظور بحث درباره موضوعی که در حیطه علم و تحقیقات، نیست، صورت می‌گیرد. بررسی مسئله از زوایای مختلف، مانند آنچه که در جلسات مدیران کل سازمان‌ها، اصناف و یا استانداران دیده می‌شود، نمونه واقعی یک گردهمایی است. زیرا در این نوع جلسات، مقاله‌های تخصصی ارائه نشده و سخنران رسمی و متکلم وحده وجود ندارد.