کنفرانس

چنانچه گروهی برای حل یک مسئله یا اخذ یک تصمیم ویژه دور هم جمع شوند، در حقیقت تشکیل کنفرانس داده‌اند. البته برای این منظور باید دستور جلسه رسمی و برنامه کار وجود داشته باشد تا مذاکره‌ها، همفکری‌ها، مشاوره‌ها و تبادل نظرها بر اساس آن شکل گرفته و از همان خط مشی، پیروی کند. بنابراین اگرچه کنفرانس در مقایسه با کنگره، از زمان کمتر و وسعت محدودتری برخوردار است، اما تنوع برگزاری آن مانند ویدئو کنفرانس، کنفرانس از راه دور و تله کنفرانس، چنین گردهمایی را تا حدودی متمایز کرده است. ضمن اینکه در درون آن می‌توان برای یافتن پاسخ به پرسش مطرح شده، از پانل، میزگرد، بحث‌های گروهی و یا سخنرانی‌های عمومی استفاده کرد. به عبارتی حتی وقتی گروه کوچکی از دانشجویان یک رشته خاص، در سالن اجتماعات دانشگاه دور هم جمع می‌شوند تا درباره موضوعی علمی بحث کنند، کنفرانس تشکیل داده‌اند.